Zarządzenie nr 20/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
z dnia 01.10.2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia w szkole Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii


Na podstawie art. 68 ust. 1pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1


W Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika z dnia 31.08.2020 r. wprowadza się zmiany:
1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:


„6. Uczniowie oraz pracownicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa przebywając w częściach wspólnych budynku szkoły”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.10.2020 r.

Ważne numery telefonów
Organ prowadzący – Urząd Miasta i Gminy Margonintel. 67 28-46-068
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Margoninietel. 609-008-615
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chodzieżytel. 67 28-20-272
tel. 515 116 548
Służby Medycznetel. 800-190-590
Oddział zakaźny szpitalatel. 61 87-39-295,
      61 85-90-336,
      539-524-935