Zarządzenie nr 6/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
z dnia 01.09.2021 r.
zmieniające Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w sprawie wprowadzenia w szkole Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do niezwłocznego zapoznania się z Procedurami oraz ich przestrzegania i stosowania.
§ 3.
Traci moc Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie w sprawie wprowadzenia w szkole Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.

Alicja Michalska - Nowak

Ważne numery telefonów
Organ prowadzący – Urząd Miasta i Gminy Margonintel. 67 28-46-068
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Margoninietel. 609-008-615
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chodzieżytel. 67 28-20-272
tel. 515 116 548
Służby Medycznetel. 800-190-590