Informacja o wsparciu psychologiczno - pedagogicznym

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

W  związku  z  zaistniałą  sytuacją  zagrożenia  epidemiologicznego  informujemy, że  pedagodzy i psycholog  szkolny, jest  cały czas  do  Państwa  dyspozycji.  Prosimy o przesyłanie  wiadomości na e-dziennik. Dostępne są również numery telefonów do sekretariatu: 609-008-514 i 67 284-60-46, oraz do psychologa szkolnego 609-008-918.

PLAN PRACY PEDAGOGA
PATRYCJA MARKS

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 - 12:30

8:00 - 10:30

13:30 - 14:00

8:00 - 9:45

10:30 - 12:45

13:30 - 14:30

8:00 - 12:30

8:45 - 9:45

10:30 - 13:30

PLAN PRACY PEDAGOGA
ANNA SIENKIEWICZ

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

7:45 - 8:00

8:50 - 11:40

12:25 - 12:45

8:00 - 8:10

8:00 - 11:40

13:30 - 14:25

8:50 - 11:40 -

DANE KONTAKTOWE DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
Telefon: 67 281 25 31, 603 750 533
e-mail: sekretariat@poradniachodziez.edu.pl
Strona internetowa: http://poradniachodziez.edu.pl/
Dyżur telefoniczny psychologa - w poniedziałek w godz. 12.00-14.00.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile

ul. Gen. Sikorskiego 19
64-920 Piła
Telefon: 67 353 25 70, 509 758 330 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżur telefoniczny psychologa - w poniedziałek w godz. 16:00-17:00 oraz czwartek w godz. 17:00-18:00 

Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile

ul. Gen. Sikorskiego 19
64-920 Piła
Telefon: 67 350 90 97 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Strona internetowa: http://www.zespolporadni.pila.pl/index.php

ZPPP Piła - ZPPP Piła

W ramach kampanii profilaktycznej Powiatu Pilskiego pn. „Uzależnieni od zdrowia” odbyły się dyżury psychologów, konkurs dla młodzieży na prezentację multimedialną na temat profilaktyki uzależnień, wydrukowane zostały ulotki, plakaty oraz banery zachęcające do zdrowego stylu życia, a także powstały dwa scenariusze sztuki teatralnej dla młodzieży oraz dorosłych.

DANE KONTAKTOWE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wiosny Ludów 14A
64-800 Chodzież
Telefon: 6728 27 258, 6728 11 670 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Strona internetowa: http://www.pcprchodziez.pl/aktualnosci.php

Od marca 2021 r. do czerwca 2021 r. uczniowie klas IV-VIII na godzinie wychowawczej będą oglądać spektakle profilaktyczne. Pierwszy spektakl pt. "Internetowa afera" jest skierowany dla uczniów klas IV-VI. Celem tego spektaklu jest: kształtowanie postaw społecznych, edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo i profilaktyka zachowań ryzykownych. Drugi spektakl pt. "Powód do życia", przeznaczony jest dla młodzieży klas VI-VIII. Spektakl przedstawia wartości wychowawczo-profilaktyczne, edukację zdrowotną, zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu i dopalaczy, samookaleczania, depresja i wpływ grupy rówieśniczej.

Patrycja Marks

Do pobrania:

SZTANDAR SZKOŁY

Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm.

Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z ciemnego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami.

Główna strona sztandaru (awers) posiada granatowe tło. Centralne miejsce zajmuje wyszywany portret patrona szkoły – astronoma Mikołaja Kopernika. Postać patrona otoczona jest złotym napisem na górze: „ ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA”, na dole „ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MARGONINIE.

Rewers sztandaru jest biało-czerwony. Na tym tle w centrum umieszczono wizerunek orła białego z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Orzeł został wyhaftowany nicią srebrną, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą.

Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach kościelnych, państwowych i regionalnych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób udekorowania sztandaru / flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w odległości 1/4 od dołu szerokości. Wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu, przy wchodzeniu do sali lub na miejsce uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „Baczność” następuje podczas:

 • wciągania flagi państwowej na maszt,
 • ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
 • każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawianiu Najświętszego Sakramentu,
 • opuszczania trumny do grobu,
 • składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

Poczet sztandarowy

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną uczniów klas starszych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą. Obok zasadniczego składu zostaje również wybrany skład „rezerwowy”.

Ubiór pocztu sztandarowego

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

 • uczeń chorąży: ciemny garnitur, biała koszula i krawat, ciemne buty
 • uczennice asysta: białe bluzki , ciemne spódnice i obuwie

Insygnia pocztu sztandarowego

 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 • białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

1 września 1983r. nastąpiło wręczenie szkole sztandaru.

20 grudnia 2010 r. nastąpiło przekazanie szkole nowego sztandaru.

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie (nr tel.: 672846046, kom.: +48609008514, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.

 1. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji tj. przez okres ...
 2. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

 1. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie (nr tel.: 672846046, kom.: +48609008514, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dzieci.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka przez osobę upoważnioną. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka.
 2. Dane osobowe zostały przekazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, ...
 4. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- wniesienia sprzeciwu;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

 1. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie (nr tel.: 672846046, kom.: +48609008514, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do spełnienia obowiązku szkolnego. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego dane osobowe będą przetwarzane również do czasu zakończenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez okres ...
 2. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

 1. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 20/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
z dnia 01.10.2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia w szkole Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii


Na podstawie art. 68 ust. 1pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1


W Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika z dnia 31.08.2020 r. wprowadza się zmiany:
1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:


„6. Uczniowie oraz pracownicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa przebywając w częściach wspólnych budynku szkoły”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.10.2020 r.

Ważne numery telefonów
Organ prowadzący – Urząd Miasta i Gminy Margonintel. 67 28-46-068
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Margoninietel. 609-008-615
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chodzieżytel. 67 28-20-272
tel. 515 116 548
Służby Medycznetel. 800-190-590
Oddział zakaźny szpitalatel. 61 87-39-295,
      61 85-90-336,
      539-524-935