ZASADY DZIAŁANIA SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI – SKO

Działalność SKO jest oparta na współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży, oddział Margonin.

Członkami SKO są chętni uczniowie z naszej szkoły jak również wychowawcy klas.

Opiekunem SKO – pani Patrycja Matuszak.

Bank wystawia rachunek oszczędnościowy na szkołę i nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły (opiekuna SKO). Na rachunek wpłacane są zbiorczo oszczędności uczniów. Indywidualne wpłaty rejestrowane są natomiast na książeczce której właścicielem jest członek SKO.

CELEM SKO JEST:

- propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów szkoły

- kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania

- racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi

- kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza

DZIAŁALNOŚĆ SKO TO:

- przyjmowanie nowych członków do SKO

- dokonywanie wpłat i wypłat na książeczkach indywidualnych (wypłaty – po wcześniejszej wiadomości od rodziców – poprzez e-dziennik)

- dokonywanie wpłat i wypłat na książeczkach indywidualnych ( wypłaty po wcześniejszej wiadomości od rodziców - poprzez e - dziennik); opiekun SKO ma tydzień czasu na wypłatę,

- organizowanie konkursów propagujących oszczędzanie

- udział w konkursach organizowanych przez Bank Spółdzielczy

- nagradzanie najsystematyczniej oszczędzających (czerwiec)

ZASADY UCZESTNICTWA:

- do SKO może należeć każdy chętny uczeń z klas I - VIII

- dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna. Książeczka jest wystawiana imiennie

- uczeń dokonuje wpłat na książeczkę SKO do opiekuna SKO

- wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko opiekun SKO. Na książeczkę można wpłacać każdą kwotę, nie mniej jednak niż 1 zł

- wpłaty przyjmowane są w dniach nauki szkolnej

- opiekun przyjęcie pieniędzy od ucznia potwierdza wpisem do książeczki SKO i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO

- w przypadku zgubienia książeczki SKO, uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który

na podstawie karty wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO

- szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności i systematycznie wpłaca je do Banku Spółdzielczego

- uczeń ma prawo do wypłacenia pieniędzy ze swojej książeczki, jeśli tego nie uczyni oszczędności przeniesione zostaną na następny rok szkolny.

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO OSZCZĘDZANIA W SKO!

 

                                                                                                  Opiekun SKO

                                                                                                 Patrycja Matuszak